homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET สูง โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 432 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2564
????ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET สูง โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาภาษาไทย ได้แก่
????ด.ญ.ปราณปริยา เมืองชู ร้อยละ 89.25
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
????ด.ญ.นิภาวรรณ มีชนะ ร้อยละ 60.15
วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
????ด.ญ.นิตย์รดี นาคประดิษฐ์ ร้อยละ 50.00
วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
????ด.ช.กฤษติกุล เพ็งเมือง ร้อยละ 85.00
และนักเรียนที่มีผลคะแนนรวม 4 วิชาสูงสุด ได้แก่
????ด.ญ.นิตย์รดี นาคประดิษฐ์ ด้วยคะแนน 243.30 คะแนน
ทางโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต❤ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ????