นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายชัยยุทธ ไชยวงศ์
ชื่อ - สกุล : นายชัยยุทธ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ประธาน
นายสาธิต สมุทรเก่า
ชื่อ - สกุล : นายสาธิต สมุทรเก่า
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรามน้อย จันทร์สว่าง
ชื่อ - สกุล : นายรามน้อย จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ตัวแทนศิษย์เก่า
นายประสิทธิ์ จันทเวช
ชื่อ - สกุล : นายประสิทธิ์ จันทเวช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายสมเจตน์ รักบางแหลม
ชื่อ - สกุล : นายสมเจตน์ รักบางแหลม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวจุฬาภรณ์ บุญชื่น
ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬาภรณ์ บุญชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวรรณะ รักบางแหลม
ชื่อ - สกุล : นางวรรณะ รักบางแหลม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายสมนาม ส้มนิ่ม
ชื่อ - สกุล : นายสมนาม ส้มนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสมศรี อินทร์จันทร์
ชื่อ - สกุล : นางสมศรี อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชุมพล ทองเกตุ
ชื่อ - สกุล : นายชุมพล ทองเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวนงเยาว์ ทองบุญมา
ชื่อ - สกุล : นางสาวนงเยาว์ ทองบุญมา
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครอง
นางสมบูรณ์ กันณรงค์
ชื่อ - สกุล : นางสมบูรณ์ กันณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปณีทา อินทรอักษร
ชื่อ - สกุล : นางปณีทา อินทรอักษร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ชื่อ - สกุล : นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ