นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสายเพ็ญ บุญทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
นางปณีทา อินทรอักษร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนวรัตน์ รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑาทิพย์ เหมาะประมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีวรรณ รัตนดำรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายดนุพล จันทร์สน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุปรียา ปานเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอิศรา ทองมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมนทินาถ คำทิพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวเจนจิรา ชูช่วยสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสาววรรณิกา ทิพย์ประชาบาล
ครู ชำนาญการ
นางสาววรณัน พรหมลิขิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงอรุณ รักอู่
ครูผู้ช่วย
นายสมเกียรติ พูลสิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิรัชญา ตัณฑชน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริพร ทองอนันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิตราพร เพชรวิเชียร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวณัฐณิชา เกื้อลาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายฉลอง ทองคลองไทร
นักการภารโรง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด Resource id #5 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 2583 คน
รวม ทั้งหมด 2588 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 7 คน
4. ครูชำนาญการทั้งหมด 1 คน
5. ครู ชำนาญการทั้งหมด 2 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 3 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 1 คน
8. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
9. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 2 คน
10. นักการภารโรงทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 20 คน