นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 395 ครั้ง

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษา  คือ ปรัชญาแห่งชีวิต

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีจิตสำนึก มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ก้าวทันเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของชุมชน