นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร
นางสายเพ็ญ บุญทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางปณีทา อินทรอักษร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอิศรา ทองมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
นางจุฑาทิพย์ เหมาะประมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายดนุพล จันทร์สน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาววรรณิกา ทิพย์ประชาบาล
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน