นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงปราณปริยา เมืองชู
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปราณปริยา เมืองชู
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสภานักเรียน
เด็กชายจิตติพัฒน์ สุรทิน
ชื่อ - สกุล : เด็กชายจิตติพัฒน์ สุรทิน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสภานักเรียน ตำแหน่งที่ 1
เด็กหญิงจันญารัตน์ พันท้าว
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจันญารัตน์ พันท้าว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสภานักเรียน ตำแหน่งที่ 2
เด็กหญิงฐิติวรดา เชิงดี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงฐิติวรดา เชิงดี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสภานักเรียน ตำแหน่งที่ 3
เด็กหญิงณัฏฐ์ธญา ประเสริฐสังข์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐ์ธญา ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
เด็กหญิงชนากานต์ ณ อนงค์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชนากานต์ ณ อนงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงชาตรี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงชาตรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
เด็กหญิงรุจิรา นุ้ยมีทรัพย์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงรุจิรา นุ้ยมีทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
เด็กหญิงนิภาวรรณ มีชนะ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนิภาวรรณ มีชนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
เด็กหญิงนันท์ชพร มณีศรี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนันท์ชพร มณีศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
เด็กชายกฤษติกุล เพ็งเมือง
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกฤษติกุล เพ็งเมือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองเกิด
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองเกิด
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมนาวาสน์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมนาวาสน์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
เด็กหญิงนิตย์รดี นาคประดิษฐ์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนิตย์รดี นาคประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
เด็กหญิงอรปรีญา เกื้อเกตุ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอรปรีญา เกื้อเกตุ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงปาริชาด เพ็ร์ชอนันต์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปาริชาด เพ็ร์ชอนันต์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เด็กชายวริทธิ์ แพวิเศษ
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวริทธิ์ แพวิเศษ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปลอดถิ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปลอดถิ่น
ตำแหน่ง : ปฏิคม
เด็กหญิงชาลิสา พงษ์เจริญ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชาลิสา พงษ์เจริญ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
เด็กชายณัฐพล สุขเนียม
ชื่อ - สกุล : เด็กชายณัฐพล สุขเนียม
ตำแหน่ง : ปฏิคม
เด็กหญิงพรนภัส พรมศรี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพรนภัส พรมศรี
ตำแหน่ง : ปฏิคม