นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม : 342 ครั้ง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมคนไทย

3.  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

4.  สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์สวอช

*สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง

แนวทางพัฒนาสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

1. ผลสัมฤทธิ์และบุคลากรเข้มแข็ง

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- การพัฒนาโรงเรียนดีศรีตำบล

- การพัฒนาโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

- นโยบายทางการศึกษาชัดเจน

- มีคู่มือการบริหารงาน  โครงสร้างการบริหาร  4  ฝ่าย  กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจนมีประสิทธิภาพ

-โรงเรียนมีความเคร่งครัดด้านระเบียบวินัย

 

 

- พัฒนาอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล (1 ตำบล  1  โรงเรียน)  หรือเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  นั่นคือคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของโรงเรียน คือ

1. เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ

2. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด  ร่มรื่น ปลอดภัย

3. เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

4. เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

- จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์/การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ ของโรงเรียนสู่สาธารณชนด้วยวิธีการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- ชี้แจงและให้ข้อมูลถึงปัญหาในการจัดการศึกษา  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ถึงผู้ปกครองและขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET)  สูงขึ้นร้อยละ 3

- นักเรียนได้รับรางวัลทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาค

- นักเรียนมีความสามารถด้าน  ICT

- นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา  และศิลปะพื้นบ้าน(มโนราห์)

- โรงเรียนสีขาว

 

- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม

- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  อุปกรณ์การสอน  ห้องปฏิบัติการครบครัน

- จัดการศึกษาที่เน้นวิชาการ

- จัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

 

1.3 การนิเทศ

- มีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง  เพื่อการแก้ไขและพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

- นิเทศติดตามสม่ำเสมอ

 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- มีสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เพียงพอ

- มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การบริหารงบประมาณเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใส

- อาคารและห้องพิเศษเพียงพอ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม

 

 

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงาม

- ระดมทรัพยากร  ปัจจัยทางด้านการเงินและงบประมาณที่มีจำนวนเพียงพอ

 

2.2 คน

- ผู้บริหารเป็นผู้นำในการทำงาน  มอบ หมายงานบุคลากรตามความถนัด

- มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ตั้งใจ ทุ่มเท  ร่วมมือ  เสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน

- มีจิตสำนึกในความเป็นครู  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่ง

- มีการทำงานเป็นทีม  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีในหมู่คณะ

- ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว

 

- มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- สร้างจิตสำนึกและความรักสถานศึกษา  การทำงาน  ระหว่างครูและผู้บริหาร

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้าน บุคลากร

- พัฒนา  ส่งเสริม  บุคลากรครูให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน/สาขาวิชา

2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน(จุดพัฒนา)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นที่เป็นจุดปัญหา

มาตรการดำเนินการ

1. สื่อเทคโนโลยี, ICT

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว/ อาคารสถานที่ที่ Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 

 

- จัดหาสื่อ/ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว/ อาคารสถานที่ที่ Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ทันสมัย  อุปกรณ์การสอน  ห้องปฏิบัติการครบครันเพียงพอ

 

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- ครูส่วนน้อยใช้ ICT  เพื่อการจัดการเรียนรู้

- การใช้  ICT  ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ

  

- ส่งเสริมให้ครูนำ ICT  มาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

1.3 การนิเทศ

- ขาดการนิเทศ แนะนำ ช่วยเหลือ

 

- ให้ความรู้  ฝึกทักษะ  แนะนำ  ช่วยเหลือครูด้านการใช้  ICTอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- มีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

- มีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้

- อุปกรณ์ขาดการดูแล  บำรุงรักษาและซ่อมแซม

- การบริการ  Internet  ยังไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน

 

 

- จัดหาสื่อ/ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว/ อาคารสถานที่ที่ Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

- พัฒนาห้องเรียนเรียนคุณภาพด้านสื่อ  ICT  และมีผู้ชำนาญการมาให้ความรู้  ดูแลอุปกรณ์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นประจำและสม่ำเสมอ

- ติดตั้งบริการ  Internet  ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน

 

2.2 คน

- ครูบางส่วนขาดทักษะขาดความรู้ความชำนาญในการใช้ ICT 

 

- พัฒนาครูด้านทักษะในการใช้  ICT  เพื่อจัดการเรียนรู้

2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม  ให้นักเรียน/ครูมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

 

- มีนโยบาย  มาตรการ  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET)  ต่ำกว่าระดับประเทศ

- นักเรียนขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ให้กับนักเรียน/บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความชำนาญ  คล่องแคล่ว

 

1.3 การนิเทศ

- ขาดความเอาใจใส่ และความต่อเนื่อง

 

- ให้ความรู้  ฝึกทักษะ  แนะนำ  ช่วยเหลือ  ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- ขาดห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย  สมบูรณ์

- มีห้องสมุดที่ล้าสมัยไม่สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์ได้สมบูรณ์

 

 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย  สมบูรณ์

- พัฒนาห้องสมุด  มีสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้การสืบค้น  ใฝ่เรียนรู้ที่ทันสมัย

 

2.2 คน

- ขาดทักษะ  ความชำนาญ  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการฝึกฝน การสื่อสารด้วยกันกับบุคลากรในสถานศึกษา  ด้วยประโยคที่ใช้บ่อยๆ  ใกล้ตัว  ในชีวิตประจำวัน  อยู่เนืองนิตย์  เป็นกิจวัตรประจำวัน

*สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา

1.  การวิเคราะห์โอกาส

กะบวนการและปัจจัย

ประเด็นที่เป็นโอกาส

แนวทางการดำเนินงาน

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- ความร่วมมือในการพัฒนาศึกษา

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- องค์กรภายนอกให้การส่งเสริมการเข้ารับการอบรม สัมมนาการจัดการเรียนการสอนสาระต่างๆ

- การบริจาคเงินจากชุมชน  องค์กรต่างๆในการสนับสนุนเพื่อจ้างครู สอนสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน

1.3 การนิเทศ

- ได้รับการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และสุขภาพอนามัยของนักเรียน

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- ได้รับการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนเพื่อ ความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ

- ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่

2.2 คน

- หน่วยงานภายนอกได้จัดอบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

- ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูเป็นไปตามเกณฑ์ และตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการ

1) พฤติกรรมของผู้รับบริการ

- ความพร้อม  ความร่วมมือ  การสนับสนุน  ความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  ของผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ในการทำกิจกรรมต่างๆ

2) การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย

- รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรทางการศึกษา

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

- องค์กรปกครองส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดมโนราห์

- ผู้ปกครองและศิษย์เก่าช่วยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนปรับภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากองค์กรต่างๆ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชารัฐ

3) เศรษฐกิจ

- ชุมชนและองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน

4) สังคมวัฒนธรรม

- ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น (มโนราห์)

- มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลายที่โรงเรียน สามารถนำนักเรียนไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น วัดจันทาราม  ป่าชายเลน  สวนโมกข์  วัดพระบรมธาตุไชยา  ผ้าไหมพุมเรียง น้ำพุร้อน เป็นต้น

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา อาหาร การแต่งกาย  เป็นต้น

- ผู้นำชุมชนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา

5) เทคโนโลยี

- มีเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็ว

- จัดหางบประมาณ เพื่อทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

- จัดหาสื่อ/อาคารสถานที่ที่  Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

- พัฒนาห้องสมุด  มีสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้การสืบค้น  ใฝ่เรียนรู้ที่ทันสมัย

- จัดการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน

- จัดหาสื่อเทคโนโลยี  อุปกรณ์การสอนหรืออาคารสถานที่ โดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง  เอกชน ห้างหุ้นส่วน

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา  ด้านบุคลากร  และด้านอาคารสถานที่

2.  การวิเคราะห์อุปสรรค

กะบวนการและปัจจัย

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค

แนวทางการดำเนินงาน

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- ข้อจำกัดของกระทรวง ศึกษาธิการทำให้โรงเรียนขาดอิสระในการจัดการศึกษา

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- เนื้อหาสาระวิชามาก

- โครงสร้างเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- สื่อวัสดุครุภัณฑ์ถูกจำกัดสเปค  ไม่สามารถเลือกเองได้ตามความต้องการ

1.3 การนิเทศ

- การนิเทศไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง  ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  เป็นไปอย่างล่าช้า

2.2 คน

- การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

1) พฤติกรรมของผู้รับบริการ

- ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง

- ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน เนื่องจากการศึกษาน้อย

- ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานบ่อยทำให้การเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง

- ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานได้

- นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสภาพครอบครัวยากจน  ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้

2) การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย

- นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

- กฎหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณ

- กฎหมายอยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไข

- การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม

3) เศรษฐกิจ

- รายได้ของชุมชน  ผู้ปกครองไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ส่วนอาชีพทำสวน  ผลผลิตราคาตกต่ำ 

4) สังคมวัฒนธรรม

- สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป  คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความมีน้ำใจน้อยลง  ความเสียสละลดลง  ขาดจิตสำนึกที่ดี 

- นักเรียนเลียนแบบสื่อต่างๆ มากขึ้น

- มีปัญหาหย่าร้างมาก

- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร  เนื่องจากต้องทำงาน

- ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน

- มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุ  เช่น  ร้านเกม  การใช้โทรศัพท์มือถือ  ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิตที่ดี

5) เทคโนโลยี

- มีร้าน  Internet  ในชุมชนมากทำให้นักเรียนติดเล่นเกม

- ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดและไม่สร้างสรรค์  เช่น  อยู่ในสังคมออนไลน์มากเกินไป  เล่นการพนันผ่านเว็บ  เลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงในเกม   เป็นต้น

- ประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย

- อบรมครู/พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและใช้ได้จริง

- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยเฉพาะด้านภาษา  เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ

- สร้างจิตสำนึกและความรักสถานศึกษา  การทำงาน  ระหว่างครูและผู้บริหาร

- จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของกันและกัน

- จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ ของจำนวนนักเรียน  พร้อมทั้งชี้แนะ  ส่งเสริมการใช้งานในทางที่สร้างสรรค์ และสนับสนุนการเรียนการสอน

 *สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง

แนวทางพัฒนาสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

1. ผลสัมฤทธิ์และบุคลากรเข้มแข็ง

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- การพัฒนาโรงเรียนดีศรีตำบล

- การพัฒนาโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

- นโยบายทางการศึกษาชัดเจน

- มีคู่มือการบริหารงาน  โครงสร้างการบริหาร  4  ฝ่าย  กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจนมีประสิทธิภาพ

- โรงเรียนมีความเคร่งครัดด้านระเบียบวินัย

 

- พัฒนาอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล (1 ตำบล  1  โรงเรียน)  หรือเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  นั่นคือคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของโรงเรียน คือ

1. เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ

2. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด  ร่มรื่น ปลอดภัย

3. เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

4. เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

- จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสะดวก ในการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์/ การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน สู่สาธารณชนด้วยวิธีการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- ชี้แจงและให้ข้อมูลถึงปัญหาในการจัดการศึกษา  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ถึงผู้ปกครองและขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET)  สูงขึ้นร้อยละ 3

- นักเรียนได้รับรางวัลทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาค

- นักเรียนมีความสามารถด้าน  ICT

- นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา  และศิลปะพื้นบ้าน(มโนราห์)

-โรงเรียนสีขาว

 

- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม

- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  อุปกรณ์การสอน  ห้องปฏิบัติการครบครัน

- จัดการศึกษาที่เน้นวิชาการ

- จัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

 

1.3 การนิเทศ

- มีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง  เพื่อการแก้ไขและพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

- นิเทศติดตามสม่ำเสมอ

 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- มีสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เพียงพอ

- มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การบริหารงบประมาณเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใส

- อาคารและห้องพิเศษเพียงพอ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม

 

 

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงาม

- ระดมทรัพยากร  ปัจจัยทางด้านการเงินและงบประมาณที่มีจำนวนเพียงพอ

 

2.2 คน

- ผู้บริหารเป็นผู้นำในการทำงาน  มอบ หมายงานบุคลากรตามความถนัด

- มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ตั้งใจ ทุ่มเท  ร่วมมือ  เสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน

- มีจิตสำนึกในความเป็นครู  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่ง

- มีการทำงานเป็นทีม  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีในหมู่คณะ

- ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว

 

- มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- สร้างจิตสำนึกและความรักสถานศึกษา  การทำงาน  ระหว่างครูและผู้บริหาร

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้าน บุคลากร

- พัฒนา  ส่งเสริม  บุคลากรครูให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน/สาขาวิชา

2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน(จุดพัฒนา)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นที่เป็นจุดปัญหา

มาตรการดำเนินการ

1. สื่อเทคโนโลยี, ICT

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว/อาคารสถานที่ที่ Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 

 

- จัดหาสื่อ/ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว/ อาคารสถานที่ที่ Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ทันสมัย  อุปกรณ์การสอน  ห้องปฏิบัติการครบครันเพียงพอ

 

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- ครูส่วนน้อยใช้ ICT  เพื่อการจัดการเรียนรู้

- การใช้  ICT  ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ

 

- ส่งเสริมให้ครูนำ ICT  มาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

1.3 การนิเทศ

- ขาดการนิเทศ แนะนำ ช่วยเหลือ

 

- ให้ความรู้  ฝึกทักษะ  แนะนำ  ช่วยเหลือครูด้านการใช้  ICT อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- มีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

- มีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้

- อุปกรณ์ขาดการดูแล  บำรุงรักษาและซ่อมแซม

- การบริการ  Internet  ยังไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน

 

- จัดหาสื่อ/ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว/ อาคารสถานที่ที่ Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

- พัฒนาห้องเรียนเรียนคุณภาพด้านสื่อ  ICT  และมีผู้ชำนาญการมาให้ความรู้  ดูแลอุปกรณ์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นประจำและสม่ำเสมอ

- ติดตั้งบริการ  Internet  ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน

 

2.2 คน

- ครูบางส่วนขาดทักษะขาดความรู้ความชำนาญในการใช้ ICT 

 

- พัฒนาครูด้านทักษะในการใช้  ICT  เพื่อจัดการเรียนรู้

2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม  ให้นักเรียน/ครูมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

 

- มีนโยบาย  มาตรการ  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET)  ต่ำกว่าระดับประเทศ

- นักเรียนขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

- จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ให้กับนักเรียน/ บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความชำนาญ  คล่องแคล่ว

 

1.3 การนิเทศ

- ขาดความเอาใจใส่ และความต่อเนื่อง

 

- ให้ความรู้  ฝึกทักษะ  แนะนำ  ช่วยเหลือ  ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- ขาดห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย  สมบูรณ์

- มีห้องสมุดที่ล้าสมัยไม่สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์ได้สมบูรณ์

 

 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย  สมบูรณ์

- พัฒนาห้องสมุด  มีสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้การสืบค้น  ใฝ่เรียนรู้ที่ทันสมัย

 

2.2 คน

- ขาดทักษะ  ความชำนาญ  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการฝึกฝน การสื่อสารด้วยกันกับบุคลากรในสถานศึกษา  ด้วยประโยคที่ใช้บ่อยๆ  ใกล้ตัว  ในชีวิตประจำวัน  อยู่เนืองนิตย์  เป็นกิจวัตรประจำวัน

*สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา

1.  การวิเคราะห์โอกาส

กะบวนการและปัจจัย

ประเด็นที่เป็นโอกาส

แนวทางการดำเนินงาน

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- ความร่วมมือในการพัฒนาศึกษา

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- องค์กรภายนอกให้การส่งเสริมการเข้ารับการอบรม สัมมนาการจัดการเรียนการสอนสาระต่างๆ

- การบริจาคเงินจากชุมชน  องค์กรต่างๆในการสนับสนุนเพื่อจ้างครูสอน สาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน

1.3 การนิเทศ

- ได้รับการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และสุขภาพอนามัยของนักเรียน

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- ได้รับการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ

- ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่

  2.2 คน

- หน่วยงานภายนอกได้จัดอบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

- ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูเป็นไปตามเกณฑ์ และตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการ

1) พฤติกรรมของผู้รับบริการ

- ความพร้อม  ความร่วมมือ  การสนับสนุน  ความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  ของผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ในการทำกิจกรรมต่างๆ

2) การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย

- รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรทางการศึกษา

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

- องค์กรปกครองส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดมโนราห์

- ผู้ปกครองและศิษย์เก่าช่วยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนปรับภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากองค์กรต่างๆ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชารัฐ

3) เศรษฐกิจ

- ชุมชนและองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน

4) สังคมวัฒนธรรม

- ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น(มโนราห์)

- มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลายที่โรงเรียน สามารถนำนักเรียนไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น วัดจันทาราม  ป่าชายเลน  สวนโมกข์  วัดพระบรมธาตุไชยา  ผ้าไหมพุมเรียง น้ำพุร้อน เป็นต้น

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา อาหาร การแต่งกาย  เป็นต้น

- ผู้นำชุมชนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา

5) เทคโนโลยี

- มีเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลแล ะการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็ว

- จัดหางบประมาณ เพื่อทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

- จัดหาสื่อ/อาคารสถานที่ที่  Support  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

- พัฒนาห้องสมุด  มีสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้การสืบค้น  ใฝ่เรียนรู้ที่ทันสมัย

- จัดการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน

- จัดหาสื่อเทคโนโลยี  อุปกรณ์การสอนหรืออาคารสถานที่โดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง  เอกชนห้างหุ้นส่วน

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา  ด้านบุคลากร  และด้านอาคารสถานที่

2.  การวิเคราะห์อุปสรรค

กะบวนการและปัจจัย

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค

แนวทางการดำเนินงาน

1. ด้านกระบวนการ

1.1 การบริหารจัดการ

- ข้อจำกัดของกระทรวง ศึกษาธิการทำให้โรงเรียนขาดอิสระ ในการจัดการศึกษา

1.2 การจัดการเรียนการสอน

- เนื้อหาสาระวิชามาก

- โครงสร้างเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- สื่อวัสดุครุภัณฑ์ถูกจำกัดสเปค  ไม่สามารถเลือกเองได้ตามความต้องการ

1.3 การนิเทศ

- การนิเทศไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านปัจจัย

2.1 สิ่งแวดล้อม

- การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง  ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม  เป็นไปอย่างล่าช้า

2.2 คน

- การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

1) พฤติกรรมของผู้รับบริการ

- ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง

- ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน เนื่องจากการศึกษาน้อย

- ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานบ่อยทำให้การเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง

- ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานได้

- นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสภาพครอบครัวยากจน  ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้

2) การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย

- นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

- กฎหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณ

- กฎหมายอยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไข

- การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม

3) เศรษฐกิจ

- รายได้ของชุมชน  ผู้ปกครองไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ส่วนอาชีพทำสวน  ผลผลิตราคาตกต่ำ 

4) สังคมวัฒนธรรม

- สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป  คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความมีน้ำใจน้อยลง  ความเสียสละลดลง  ขาดจิตสำนึกที่ดี 

- นักเรียนเลียนแบบสื่อต่างๆ มากขึ้น

- มีปัญหาหย่าร้างมาก

- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร  เนื่องจากต้องทำงาน

- ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน

- มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุ  เช่น  ร้านเกม  การใช้โทรศัพท์มือถือ  ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิตที่ดี

5) เทคโนโลยี

- มีร้าน  Internet  ในชุมชนมากทำให้นักเรียนติดเล่นเกม

- ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดและไม่สร้างสรรค์  เช่น  อยู่ในสังคมออนไลน์มากเกินไป  เล่นการพนันผ่านเว็บ  เลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงในเกม   เป็นต้น

- ประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย

- อบรมครู/พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและใช้ได้จริง

- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยเฉพาะด้านภาษา  เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ

- สร้างจิตสำนึกและความรักสถานศึกษา  การทำงาน  ระหว่างครูและผู้บริหาร

- จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของกันและกัน

- จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการของจำนวนนักเรียน  พร้อมทั้งชี้แนะ  ส่งเสริมการใช้งานในทางที่สร้างสรรค์ และสนับสนุนการเรียนการสอน