นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 575 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ..๒๔๕๖

..๒๕๔๘  ได้รับแต่งคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอำเภอท่าฉาง

พ.ศ.๒๕๔๖๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ ๓ จากกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสองจาก สมศ.  ผลสรุปรวมทุกมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ ดี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นายสำเริง ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามเกษียณอายุราชการ 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  แต่งตั้ง นายเดโช เพิ่มพารารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปอ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

วันที่ ๘ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนรับการประเมินภายนอก รอบสาม จาก สมศ.ผลคะแนนที่ได้ ๘๕.๔๗ ระดับคุณภาพ ดีและได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายเดโช  เพิ่มพารารักษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการได้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีห้องเรียน ๑0 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2๗8 คน มีครู 14 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ผู้บริหาร ๑ คน มีอาคารเรียน ๓ หลัง มีห้อง ๑7 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน  ๑0 ห้อง ห้องพิเศษ ๗ ห้อง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องพยาบาล ห้องผู้บริหาร/ธุรการ และห้องพักครู อาคารประกอบจำนวน ๕ หลัง